Awarding students in the IMC CONTEST 3 Program

970 Views  | 

Awarding students in the IMC CONTEST 3 Program

 

ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลแก่น้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยรังสิตขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ

 

รางวัลชนะเลิศ ด้านการวางแผน
" ทีม ปีหนึ่งก็ที่หนึ่งได้ "
1.นางสาว ณัฐณิชา หวังสม
2.นางสาว ชิดชนก แช่มศักดิ์สิทธิ์
3.นางสาว จิรวรรณ บุญเลี้ยง
4.นางสาว ณัฐธิดา คงสิพัฒิ
5.นาย วศิน มิ่งขวัญ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการวางแผน
" ทีม 2 p.m. "
1.นางสาวกมลพร แก้วพุกัม
2.นายคมสัน มากดี
3.นางสาวปวีณา อารมย์คง
4.นางสาวธิดารัตน์ เงินงอก
5.นายอรรถวิชญ์ นรสุนทรกิจ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ด้านการวางแผน
" ทีมหอมเอยหอมใจ " 
1.นางสาวแพรพลอย จวนเจนการ
2.นางสาวธัญชนก รัตนเทศ
3.นางสาวภคินี แสนกล้า
4.นายสุรธรรม มูลธรรมเกณฑ์
5.นายหิรัณย์ ศรทอง

 

รางวัลชมเชย ด้านการวางแผน
" ทีม Jamille " 
1.นางสาว กนกสนันท์พร ใจเสือ
2.นางสาว อริสรา องอาจ
3.นางสาว ธมนันท์ยิ่งใหญ่
4.นาวสาว บุณยวีย์พลวัฒน์
5.นางสาว พัสวี วิริยะพงศ์


รางวัลชมเชย ด้านการวางแผน 
" ทีม idea on ad " 
1.นาย ชยณัฐ แก้วจีน
2.นาย ธนภัทร์ ไกรเนตร
3.นางสาว อรจุฑา พูลทราย
4 นาย ชวกร สุขสุวรรณวีรี
5.นางสาว มฤดี วิเศษวงค์
6.นางสาว ณัฐยานันท์ พรแก้วสุกใส


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy